กิจกรรมทำบุญ

 

กิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งที่ให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา โรงเรียน การศึกษาคนตาบอดธรรมสากล จังหวัดสงขลา